EĞİTİM SİSTEMİ

B1- Eğitimin Amacı
  • Okulumuz çağdaş, yaratıcı, sosyal, anadilinde ve yabancı dilde kendini ifade edebilme becerisini geliştirmiş bireyleri destekleyen bir öğrenme ortamı sunar. 
  • Okulumuz; uyguladığı eğitim ve öğretim modellerinin özünde var olan “etkin ve bütünsel öğrenme” anlayışına uygun: 
  • Öğrencilere doğal yaşam deneyimleriyle öğrenme fırsatları sunan, 
  • Yorumlama ve düşünme becerisi ile bireysel düşünme kapasitesini geliştiren, 
  •  Bilgiyi kullanarak yaratıcılığı arttıran, 
  •  Öğrencinin öz denetimini destekleyen, 
  •  Kendi yeteneklerinin farkında olan ve bunları geliştirmeyi amaçlayan, 
  •  Bireysel farklılıklara duyarlı eğitim sistemi ile bilinir.
B2- Eğitim-Öğretim Programı 
AK Okullarıi’nde programlar, ulusal ve uluslararası değerlere sahip, bütünsel bir bakış açısı ile planlanır. Tüm derslerde uygulanacak olan program; öğrenmeyi öğrenme yollarını kazandırma amaçlı, temel kavram, beceri ve tutumların aynı düzeyde geliştirilmesini sağlayacak nitelikte, öğrenen odaklı olarak yapılandırılır. 
B2a- ANA SINIFINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM: 
Hedeflerimiz: Hızla değişen dünyaya olumlu bir biçimde uyum sağlayabilecek, sağlıklı, aktif ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde, Amerikan Kültür Koleji Ana Sınıfı en iyi koşulları hazırlayarak, çocuklarımızı geleceğe güvenle kazandırmayı amaçlamaktadır. 
Eğitim-Öğretim Uygulamaları: Eğitimimizde uygulanan aktif yöntemler ile öğrenciler ''ne, nasıl, neden?” temel soruları yoluyla araştırmaya, kendini ifade etmeye, iletişim kurmaya, ürün ortaya koymaya yönlendirilirler. Böylece soru soran, merak eden, araştıran, mutlu ve geleceğe güvenle bakan çocuklar yetiştirilir. 
Her Sınıfta İki Öğretmen: Amerikan Kültür Koleji Ana sınıfının her sınıfında, biri İngilizce, diğeri Türkçe konuşan iki ayrı öğretmen vardır. 
Çift Anadil Eğitimi: Bu eğitim modelinde, öğrencinin günde sekiz saatini beraber geçirdiği öğretmenleri, eğitim sırasında ebeveynlerinin yerini tuttuğu için, öğretmenlerden İngilizce öğretmeni olanı sadece İngilizce konuşarak (bu sırada öğrencisini anlayarak)öğrencinin, İngilizce konuşmanın doğal bir süreç olduğunu gözlemlemesini sağlar. Bu sayede çocuklar, İngilizce konuşmanın özel bir durum olmadığını, hayatın olağan akışı içinde bir iletişim metodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması için bu metodu kullanması gerektiğini anlar. Böylece İngilizceyi, bir daha unutamayacak şekilde öğrenir. İngilizce eğitimimizin dışında öğrencilerimiz, İspanyolca derslerini de alırlar. 
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler: Eğitim programımız kapsamında yürütülen İspanyolca, İngilizce, yaratıcı drama, görsel sanatlar, fen laboratuvarı (on beş günde bir), dans ve ritmik, müzik-orff, jimnastik, satranç gibi branş dersleri yanında, akıl oyunları, proje çalışmaları, sezgisel okuma yazma etkinlikleri ile desteklenir. Sorgulama üniteleri ile bağlantılı olarak yapılan geziler, kutlamalar ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi hedeflenir. Bunların yanında eğitim programımız; 
Günlük Eğitim Rutinleri
· Takvim zamanı 
· 100.gün etkinliği 
· Yoklama 
· Bir soru bin yanıt 
· Fen-matematik etkinlikleri 
· Kavram etkinlikleri 
· Sorumluluk günleri, haftanın çocuğu ve göster anlat 
· Geleneksel çocuk oyunları 
· Aile katılımı 
· Ayın ünlüsü-ayın ülkesi (5- 6 yaş) 
· Ayın projeleri/İlkler projesi (4-5 yaş) 
· Doğum günleri 
· Portfolyo sunumları ile desteklenmektedir. 
ANA SINIFINDA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME POLİTİKASI: 
Ölçme değerlendirme uygulamalarının temel amacı öğrencinin davranış, beceri gelişimi ve kazanımlardaki gelişim düzeylerini ortaya koymak ve takip etmektir. Belli periyotlarla yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin ne bildiği, nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında veriler toplanır ve öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapma şansını elde ederiz. Elde edilen sonuçlar uygulanan programların başarısı hakkında değerlendirme yapma fırsatı verir. 
Ana sınıfından ilköğretime geçişte okul olgunluğu testi ve tüm süreci kapsayan veli görüşmeleri, öğrenci bireysel görüşmeleri ile eğitim süreci desteklenmektedir. 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, sene boyunca çalışmalarını, öğretmen, veli, öğrenci işbirliği içinde yürütür. 
Ölçme-Değerlendirme Araçları 
• Anektod kayıt formu 
• Rubrikler 
• Check-Listler 
• Portfolyo 
• Ödevler 
ANA SINIFINDA REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK: 
Eğitim-öğretim yaşantısının ilk basamağına adım atan ana sınıfı küçük hazırlık ve hazırlık sınıfı öğrencilerimizin, olumlu okul ve benlik algısına sahip olmalarını sağlayabilmek amacıyla, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından, planlı ve sistemli olarak, okula uyum çalışmaları, kavram gelişim, görsel algı ve dikkat çalışmaları, gözlemler ve taramalar yürütülmektedir. Ana sınıfından ilköğretime geçişte okul olgunluğu testi ve tüm süreci kapsayan veli görüşmeleri, öğrenci bireysel görüşmeleri ile eğitim süreci desteklenmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, sene boyunca çalışmalarını öğretmen, veli ve öğrenci işbirliğiyle yürütür. 
DEVAM ve DEVAMSIZLIK: 
Öğrencilerimizin okula düzenli olarak devam etmeleri, zamanında gelip gitmeleri ve hastalık durumunda, veli tarafından ilgili müdür yardımcısına, en geç saat 10.00'a kadar, durumun bildirilmesi gerekmektedir. Rahatsızlık yaşayan öğrenci servis kullanıyorsa, öğrencinin o gün servisle evinden alınmayacağı, servis saatinden önce, servis yetkilisine bildirilmelidir. 
KIYAFET ve ÖZ BAKIM KURALLARI: 
Öğrencilerimiz, çarşamba günleri dışında, okula gelirken okul kıyafetlerini giyerler. Çarşamba günleri “free day (serbest gün)” uygulanır. Ancak o gün, öğrencinin sosyal ve kültürel bir etkinliği varsa, okul kıyafetini giymesi gereklidir. 
TOPLANTI RUTİNLERİMİZ 
· Genel Veli Toplantısı 
· Bireysel Gelişim Değerlendirme Toplantısı 
· Branş Dersleri Özel Yetenek Geri Bildirim Toplantısı 
OKUL YAŞANTISI:
Eğitim-öğretim yılımız 5 Eylül 2017 Salı günü (Oryantasyon haftası) başlayacaktır.
Okul saatlerimiz:
· Okula geliş 08.00-08.30
· Okuldan çıkış 16.05-17.00
OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ:
Okul-aile işbirliği ve iletişimi, eğitim-öğretim sürecinde ailelerin de aktif bir paydaş olduğu anlayışı ile hedeflere ulaşılması noktasında, büyük önem taşımaktadır. Tutum, yaklaşım ve iletişimde ortak hareket edilmesi, eğitimin verimliliğinde ve kalıcılığında arttırıcı bir etkiye sahiptir. Bu noktada her öğrencimiz için sağlanan "veli-öğretmen iletişim defteri" günlük bilgilendirmeler için ve öğretmen ile veli iletişiminde kullanılır. 
Veli ile öğretmen bireysel görüşmeleri, her dönem bir kez, randevu sistemiyle gerçekleşecek olup, ayrıca veli ya da okul gerekli gördüğünde, yine randevu sistemiyle görüşme sağlanacaktır. 
B2b- İLKOKUL VE ORTAOKULDA EĞİTİM-ÖĞRETİM:
İlkokul eğitim programımızda ”uygulayarak ve yaşayarak öğrenme” Milli Eğitim müfredatının uluslararası programlarının felsefesi ile yapılandırılır ve müfredat, öğrencilere bilgiyi sorgulama, evrensel bakış açısına ve değerlere sahip birey olma özelliklerini kazandıracak şekilde verilir. 
Uygulanan programlarda öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, öğrenci odaklı çalışmalar tasarlanır. Programlar, sınıflarda eğitim teknolojisi kullanımı ile zenginleştirilir; öğrencilere temel becerilerin kazandırılması hedeflenir. 
Okulumuzda, farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu ve öğrenmenin, disiplinler arası bağlantılar kurularak gerçekleştirildiği bir sınıf ortamı oluşturulur. Yaşayarak öğrenme, paylaşma ve üretme alanları olan sınıflarda; matematik, dil ve okuma köşeleri bulunur. 
Öğrencilerimiz, ortaokulumuzda, öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözmeye, deneye, tartışmaya ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim görürler. İki dilli ortamda, bilgi ile donanmış, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, özgüveni yüksek, üretken ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler. 
İLKOKULDA İKİ DİLLİ ve İKİ ÖĞRETMENLİ UYGULAMA: 
İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, sınıfta aynı anda, beraber bulunan sınıf öğretmeni ve eğitim koçları olan İngilizce öğretmeniyle, doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini, çift öğretmenle, çift dilli olarak geliştirmektedir. Öğrencilerin, İngilizce dil becerilerini, erken yaşlarda ve doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu programla öğrencilerde öğrendikleri yabancı dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik kazanımlar elde edilmektedir. Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir. Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim kurmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır. Dil, öğrenci sunumları, yarışmalar ve uluslararası proje katılımları ile hayatın içine aktarılır. İngilizce öğretmeni sınıfın hem yabancı dil öğretmeni, hem de eğitim koçudur. 
İkinci yabancı dil, ilkokul birinci sınıftan itibaren başlar. Oyun, şarkı ve etkinlikler yoluyla, öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi sağlanır. 
ORTAOKULDA YABANCI DİL EĞİTİMİ: 
Ortaokul sınıflarımızda İngilizce programı, dilde bütünlük felsefemizin ilkeleri doğrultusunda branşlarla işbirliği içerisinde yürütülür. 
Bu tür özgün iletişim etkinlikleri ile öğrencilerin dili amaca yönelik kullanabilecekleri olanaklar sunulur. Bu programın temelinde bilgisayar, internet gibi teknolojik araçların sistemli bir şekilde kullanılması yer alır. Her öğrencinin dili anlama ve kullanma becerisinin, kendi bireysel hızına göre gelişeceği gerçeği göz önünde bulundurulur. 
Değerlendirme sürecinde, öğretmenin gözlemlerinin yanı sıra, öğrencinin yıl boyunca yaptığı etkinlikleri kapsayan portfolyo dosyası, güncesi, projeleri, okuma ve yazı çalışmaları ve sınavlarından yararlanılır. 
Okulumuzun sınıflarında ve tüm yaşam alanlarında öğrencilerin İngilizceyi aktif olarak kullanmaları beklenir. 
Öğrencilere öğrendikleri İngilizcenin yanı sıra farklı bir ikinci Avrupa birliği dilini tanıtmak, sevdirmek ve öğretmek esastır. Bu amaçla ana sınıfında başlayan İspanyolca, onların günlük yaşantılarında kullanabilecekleri düzeyde verilmektedir. 
DEĞERLER EĞİTİMİ:
Okulumuzda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş grubunun, yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer bilme gibi tutumların pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler. 
VELİ-ÖĞRETMEN PAYLAŞIM GÜNLERİ:
Öğretmenlerimizin haftada iki saati, randevulu görüşmeye gelen velilerimize ayrılmıştır. Bu görüşmelerle, öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Öğretmenlerimizle birebir görüşme yapmak isteyen veliler, randevu saatlerini göz önüne alarak öğretmenlerimizden mail yoluyla görüşme talebinde bulunabilirler. 
VELİ-ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ:
Veliler, eğitim-öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak bir tutum içinde hareket etmesi eğitimin verimini arttırır. Velilerimizin, okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler her ay; duyurular ise e-posta aracılığıyla gerek görülen durumlarda, kendilerine ulaştırılır. Bu bilgilendirmelerin takip edilmesi, iletişimin sağlıklı yürütebilmesi açısından son derece önemlidir. Öğretmenler ile acil durumlarda iletişim kurmak isteyen velilerimiz, okul yönetimine not bırakabilirler ancak yapılacak geri dönüşlerin, öğretmenin çalışma yoğunluğuna göre zaman alabileceği hususu göz önünde bulundurmalıdırlar. 
İlkokul 1.2.3. ve 4.sınıflarda, günlük bilgilendirmeler ‘İletişim Defteri’ aracılığı ile yürütülür. Bu sistem sayesinde, çocuğunuzu ilgilendiren önemli bilgiler, en kısa sürede, okuldan eve ulaşmış olur. 
B3- REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ:
Okulumuzun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencileri daha yakından tanıyabilmek, gereksinimlerini belirlemek ve doğru yönlendirmelerde bulunabilmek için gözlem yapar; öğrencilere çeşitli test ve envanterler uygular. Öğrencilerin sorunlarına uygun çözüm önerileri getirir. Öğrencilerin gelişim ve öğrenim düzeylerine göre hazırlanan yıllık plan doğrultusunda, bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları kapsamında çalışmalarını yürütür. 
Öğrenciler “Okul Temel Anlaşmalarını” her eğitim-öğretim yılı başında, sınıflar düzeyinde ve öğretmenlerinin rehberliğinde, kendileri belirler ve uygularlar. Bu yöntemle, öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir; öz denetim sağlanır. 
B4- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ:
Eğitim süreci içinde ölçme ve değerlendirme ile kazanımların ne kadarının gerçekleştirildiği, bir başka deyişle hangi konuların yeterince öğrenildiği, hangilerinde eksikliklerin bulunduğu ve bu eksikliklerin kapsamı belirlenir. Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde, doğru ve etkili geri bildirimler verilir; daha etkili rehberlik yapılır. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Eğitimde ölçülecek olan bilgi, eğitim gören bireyin öğrenmeleri sonucu düşünce ve davranışlarında meydana gelecek olan değişikliktir. 
ÖDB Çalışma alanları:
· Öğrenci tanıma programı 
· Öğrencilerin öğrenme düzeylerini izleme, belirleme 
· Eğitim öğretimin geliştirilmesi 
· Merkezi sınavlara hazırlık 
· Çalışan, öğrenci, veli memnuniyetini belirleme 
· Performans değerlendirme 
Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile yapılan sınav hazırlama çalışmalarında, sınavların işleyiş prosedürü ve tarihleri, öğretim yılının başında ilan edilir. İlan edilen bu tarihlere göre sınav içerikleri, öğretmenler tarafından birime sunulur ve sınav sonuçları değerlendirilir. Sınav soruları, sınav tarihinden bir hafta önce; sınav sonuçları da bilgisayar ortamında öğretmenlere verilen tablo üzerinde, sınav uygulama tarihinden itibaren bir hafta içinde birime teslim edilir. Elde edilen değerlendirme sonuçları öğrenci, veli, öğretmen, rehberlik birimi ve okul idaresiyle paylaşılır. Yine sınav takviminde belirtilen günlerde, okul yönetimiyle gerçekleştirilen toplantılarda sınav sonuçları değerlendirilir. Değerlendirilen sınav sonuçlarına göre öğrenciye ve sınıfa, öğretmenlerimiz tarafından uygulanmak üzere, geri bildirim çalışmaları planlanır. Ortaokulda sınavlar, öğrencinin yorumlama, bağlantı kurma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirici, merkezi sınavlara hazır ve donanımlı olmasını sağlayıcı niteliktedir. 
Tüm sınıflarda düzenli olarak uygulanan ortak sınavlar ve bu sınavların sonuçlarının, geçerli ve güvenilir ölçütlerle değerlendirilmesi, öğrencilerimizin merkezi sınav başarısını olumlu yönde etkiler. 
Okulumuzda çocuklarımızın gelişimlerini takip edebilmek ve onları bu anlamda en üst seviyede destekleyebilmek amacıyla, alternatif ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır, uygulanır. Öğrencilerimizin kendilerini değerlendirdiği portfolyo (ürün dosyası) sunum günleri yapılır. 
Ayrıca öğrencilerimizin gelişimlerini takip edebilmek için, okulumuz rehber öğretmeni tarafından belli dönemlerde öğrencilerimize kişisel gelişim testleri uygulanır. 
B5- ETÜTLER VE EK DERS ÇALIŞMALARI:
AK Okullarıi’nde 9. ders saatleri zorunlu etüt çalışmalarına ayrılmıştır. İlkokul sınıflarında öğrenciler, gün içerisinde işlenen konuların ödevlerini ve ihtiyaç durumuna göre akademik alanlarda destek çalışmalarını yaparlar. Ortaokul sınıflarında, ders geliştirme çalışmaları (ödevler), konu tekrarı şeklinde uygulanır. Özel Ders uygulamamız, öğrenci çıkış saatinden sonra, bireysel akademik destek programı şeklindedir. Bireysel Akademik Destek Programına kalacak öğrenciler için, ilgili ders öğretmeninin “Etüt İzin Dilekçesi” ile ilgili müdür yardımcısına başvurması gerekir. Bu çalışmalar 16.15 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Bireysel Akademik Destek Programına katılan öğrenciler, okuldan, velileri tarafından alınır. 
B6- SOSYAL VE KÜLTÜREL GEZİLER:
Okulumuzda, öğrenci gezileri, müfredat programının ayrılmaz ve zorunlu bir parçasıdır. Müfredat programı, yapılan bu gezilerle desteklendiğinde öğrencilerin dünya görüşleri genişlediğinde, derste öğrenilenler daha başarılı bir şekilde içselleştirilmiş olur. Bu yolla, öğrenci tüm duyularını kullanarak çevresini araştırır, keşfeder ve gözlemler. Bilgilerini gerçek hayatla ilişkilendirmek, edinilen bilgileri anlamlı kılar ve kalıcılık sağlar. Tüm sınıflar, gelişimlerine uygun olan gezilere yarım veya tam gün olarak giderler. Öğrencinin eğitim yılı içerisinde gezilere katılıp katılmayacağı bilgisi, sene başında, sınıf veli toplantısında, velilerden edinilir. Gezilere katılmayacak öğrenci için velimizin yazılı dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurması beklenir. Hava koşulları ve bunun gibi nedenlerle iptal edilen veya ertelenen gezi programları, hem yazılı metin yoluyla, hem de K12 sistemi üzerinden velilerimize bildirilir. 
B7- ÖDEVLER:
AK Okulları’nda ev çalışmaları, eğitim ve öğretimin bir parçası olarak algılanır. Ev çalışmalarında temel ilke, öğrenmeyi, dersliklerdeki etkinliklerle sınırlandırmamak, bağımsız çalışma ve öğrenmeye değer verildiğinin göstergesi olarak öğrencinin öğrenme yetisini artırmaktır. Pekiştirme ödevleri yanında araştırma, inceleme, proje hazırlama yaratıcılığı ve üretkenliği arttırma amaçlı ödevler de verilir. Ödevlerin, öğrencilerin sorumluluk duygularını, öğrenme merak ve isteklerini geliştirerek çalışma, araştırma, inceleme ve düzenli iş yapma alışkanlığı kazanmalarına ve yeniliklere hazır olmalarına önemli katkıları vardır. 
PROJE ÇALIŞMALARI:
Proje çalışmaları, öğrencinin ders yılı boyunca seçtiği bir veya iki (öğretmen de uygun bulduğu takdirde) dersten hazırladığı çalışmadır. AK Okullarıi 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel araştırma basamaklarını içselleştirmeleri, tez oluşturma, tezini sağlam gerekçelerle savunma becerilerini geliştirmeye yönelik yürütülen projeler, hazırlık ve sunum aşamalarını içerir. Proje konuları ve değerlendirme ölçeklerini, bilimsel araştırma süreçlerini ve tez yazma yönergelerini içeren kitapçık, ders yılı başında öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler ‘’Proje İstek Formu’’ doldurarak sınıf öğretmenlerine teslim ederler. Kasım ayında başlayan süreç, aylık değerlendirme ve geri bildirim toplantıları ile sürdürülür. Amaç, öğrencilerin bilimsel araştırma yapabilme ve hazırladığı tezi sunma becerilerini desteklemek ve geliştirmektir. Öğrenciler proje çalışmalarının son aşamasında öğretim yılı süresince hazırladıkları verileri, seminerle sunarlar. 
Proje çalışması MEB’in zorunlu değerlendirme araçlarından biri olması sebebiyle çalışma takibinin veli tarafından desteklenmesi beklenir. Proje sürecini aksatan öğrencinin velisiyle iletişim kurulur; proje çalışmasını teslim etmeyen ve sunum aşamasına katılmayan öğrenci, zayıf notla değerlendirilir. 
B8- KULÜP ÇALIŞMALARI:
Kulüp çalışmaları, eğitimde hedef davranışlar açısından sürecin vazgeçilmezlerinden biridir. Öğrencinin yetenekli olduğu, ilgi ve eğilim duyduğu alanlarda kendini ifade edebilmesi için planlanan çalışmalardır. Her öğrenci, bir öğretim yılı için en az bir kulübü tercih eder ve tercih ettiği kulübün çalışmalarına katılır. Öğretim yılının başlamasından bir hafta sonra rehberlik birimince düzenlenen kulüpler, tanıtım toplantısı sonrasında dağıtılan formlar yoluyla belirlenir. Planlı ve programlı yapılan bu çalışmaların sergi yoluyla ve performans biçiminde paylaşılması sağlanır. Seçilen kulüp olağanüstü durumlar dışında değiştirilemez, sürekliliğe önem verilir. Kulüplerimizden bazıları şunlardır: 
Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Ses ve Ritmik Atölyesi, Sahne Sanatları, Modern & Halk Oyunları, Radyo ve Tv, Lego Robotics, Satranç, İngilizce Drama, ve diğerleri… 
Okulumuzda, ünitelere dayalı, şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir. “Sağlıklı Yaşam ve Çevre” temasına bağlı olarak okul içinde ve dışında, topluma hizmet anlayışı içerisinde, çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür. Özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir. 
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenciler, kendi projelerini geliştirip yöneterek, yaşadıkları toplumu analiz eder, topluma değer katacak yöntemler geliştirmeyi öğrenirler. 
B9- DİSİPLİN ANLAYIŞI:
Öğrencilerimizin sorumlu davranabilme yeteneklerine sahip olduklarına, eğitimciler olarak inanırız. Olumlu disiplin yöntemi ile amacımız, öğrencinin ödül ve cezaya bağımlı olmadan, özdenetim geliştirmesini desteklemektir. Bu yöntemin olumlu sonuçlar vermesi, eğitimciler ve velilerin kararlılıkları, yoğun emekleri ve sabırlı çalışmaları ile mümkündür. 
B10- KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ:
Bilişim Teknolojileri Biriminin temel amacı,
· Kurum içinde üretilen elektronik yahut geleneksel bilginin etkin ve verimli üretilmesinde, bilgiye ulaşılması ve kullanılmasında AK Okullarıi çatısı altında toplanan bütün bireylere kolaylık sağlamak, 
· Kurumun doküman ve bilgi ihtiyacını karşılayacak uygulamalar gerçekleştirmek, 
· Kuruma özel bilgi bankaları oluşturmak, 
· Ulusal ve uluslararası bilgi bankalarına bağlantılar sağlamak, 
· Bireysel bilgi gereksinimini karşılamak, 
· Elektronik yayıncılık uygulamalarını gerçekleştirmektir.
Bilişim Teknolojileri Birimi , AK Okullarıi web sayfası, Outlook, İnternet, e-posta gibi işlemlerin sağlıklı yürütülmesini sağlayan birimdir. Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayarlarla ilgili her türlü sorunun, elektronik malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarına destek verir. 
Kütüphane Birimi öğrencilere, bilgiye ulaşmayı keyifli hale getirir. Kurum kütüphanesinden ödünç alınan yayımların iadesi, 15 gün içinde gerçekleşir. Ana sınıfları ve İlkokulda, Türkçe ve İngilizce derslerinin haftada bir ders saati, kütüphanede yapılır.